Read ✓ Yağlıboya Resim Tekniği By Sadettin Çağlarca – Moi-sosedi.info

Yağlıboya Resim Tekniği Bu Yap Tta Ya L Boya Resim Tekni I Ile Ilgili T M Konular E Itli Rneklerle Birlikte Verilerek Ayr Nt Lar Yla I Lenmi Tir


About the Author: Sadettin Çağlarca

Sadettin a larca d 1914, stanbul2006, stanbul , T rk ressam, yazar ve sanat e itmeni Cumhuriyet D neminde devlet te vikiyle sanat e itimi almak zere yurtd na g nderilen ressamlar m zdan olup, alan nda ilk yerli, zg n kitaplar yazan T rk ressam ve yazard r.1914 y l nda sk dar, stanbul da do du 1933 y l nda stanbul retmen Okulu nu bitirdi 1938 de G zel Sanatlar Akademisi ne renci olarak devam ederken Gazi E itim Enstit s s navlar na girerek resim retmeni oldu Ayd n ve Gelibolu da resim retmenli i yapt 1950 y l nda bilgi ve g rg s n artt rmak amac yla devlet taraf ndan Fransa ya g nderildi Akabinde alt ay da ngiltere ve talya da kalarak ara t rmalar n tamamlad 1952 de Konya Lisesi ne resim retmeni olarak d nd 1959 1964 y llar aras nda Mersin Lisesi nde resim retmenli i yapt ktan sonra stanbul a atand Ey p Lisesi ve sk dar Burhan Felek Lisesi nde 14 y l Resim ve Sanat Tarihi retmenli i yapt Bulundu u ehirlerde bir ok sergiler a t retmenli i s ras nda stanbul da Y cel Dergisinde, Ayd n da e itli gazete ve dergilerde edebi yaz lar, makaleler yazd Konya da 7 y l Meram Gazetesi nde sosyal ve politik makaleler yazmakla tan nd Bu u ra lar s ras nda resim alan nda teknik eserler niteli i ta yan Karakalem Resim Tekni i , Resim Heykel Plastik Sanatlar , Suluboya Resim Tekni i , Perspektif Resim ve G lge izimi , Renk ve Armoni Kurallar , Alt n Oran , Ya l boya Resim Tekni i adl de erli eserler yay nlad At lyesinde G zel Sanatlar Akademisi ne renciler yeti tirdi 2006 y l nda Salacak, sk dar da vefat etti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *