➫ Resim - Heykel - Plastik Ögeler Read ➳ Author Sadettin Çağlarca – Moi-sosedi.info

Bu Yap T, Renci Ve Amat Rlere Plastik Resim Heykel Bilgilerini Ve Kurallar N Tan Tmak I In Ara T R Lm , De Erlendirilmi , D Zenlenmi Ve Kaleme Al Nm T RDesen, Sade, Sa Lam, Yorumlu, Uyumlu, Plastik Kombinezonlar Ta Yan Konstr Ktif, Planl D Zenlenen, Anlat M Niteli Inde Bulunmal D RModelin Arp C Karakteri, Pozisyonu, Direksiyonlar , Proporsiyonu, Oran Uslubu Stili Aran R Model Bu Zellikleriyle Iyice Tan Nd Ktan Sonra Izimine Desen Ba Lan R Modeli Tan Mak I In Ge En Zamana Ac Mamak GerekirBilerek, Tan Narak Izilen Desen Do Ru, Sa Lam OlurRessam Ingres Resmin Namusu Desendir, Der Amat Rler DESEN Al Malar N Nceleri Formu, Konturu, Deseni, K G Lge Planlar Ta Yan, Hacim Kavram N Veren, Form Ta Yan Klasik Heykel Ve B Stlerden Et D EtmelidirlerBu Et Dlerin Amac Form, Oran, Kontur, Direksiyon Gibi Plastik Geleri Ara T Rmak, G Rmek, Bulmak Kar La T Rmak Yetene Ini Kazanmakt RBu Akademik Desen Al Mas Na Taklidi Akademik Desen DenirBu Yap T N Amac Amat Rlerin Resimlerini Bilgiler Do Rultusunda Nda Retmelerini Ve Yeteneklerinin Geli TirilmesidirSade Bir Dille Yazd M Konular N Kolay Anla Labilmesi I In Bol Resimler Ekleyerek Ba Armaya Al T M Resim - Heykel - Plastik Ögeler


About the Author: Sadettin Çağlarca

Sadettin a larca d 1914, stanbul2006, stanbul , T rk ressam, yazar ve sanat e itmeni Cumhuriyet D neminde devlet te vikiyle sanat e itimi almak zere yurtd na g nderilen ressamlar m zdan olup, alan nda ilk yerli, zg n kitaplar yazan T rk ressam ve yazard r.1914 y l nda sk dar, stanbul da do du 1933 y l nda stanbul retmen Okulu nu bitirdi 1938 de G zel Sanatlar Akademisi ne renci olarak devam ederken Gazi E itim Enstit s s navlar na girerek resim retmeni oldu Ayd n ve Gelibolu da resim retmenli i yapt 1950 y l nda bilgi ve g rg s n artt rmak amac yla devlet taraf ndan Fransa ya g nderildi Akabinde alt ay da ngiltere ve talya da kalarak ara t rmalar n tamamlad 1952 de Konya Lisesi ne resim retmeni olarak d nd 1959 1964 y llar aras nda Mersin Lisesi nde resim retmenli i yapt ktan sonra stanbul a atand Ey p Lisesi ve sk dar Burhan Felek Lisesi nde 14 y l Resim ve Sanat Tarihi retmenli i yapt Bulundu u ehirlerde bir ok sergiler a t retmenli i s ras nda stanbul da Y cel Dergisinde, Ayd n da e itli gazete ve dergilerde edebi yaz lar, makaleler yazd Konya da 7 y l Meram Gazetesi nde sosyal ve politik makaleler yazmakla tan nd Bu u ra lar s ras nda resim alan nda teknik eserler niteli i ta yan Karakalem Resim Tekni i , Resim Heykel Plastik Sanatlar , Suluboya Resim Tekni i , Perspektif Resim ve G lge izimi , Renk ve Armoni Kurallar , Alt n Oran , Ya l boya Resim Tekni i adl de erli eserler yay nlad At lyesinde G zel Sanatlar Akademisi ne renciler yeti tirdi 2006 y l nda Salacak, sk dar da vefat etti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *